Iedere chiropractor aangesloten de Stichting Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) dient te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de SNRC, welke hieronder staan vermeld. Om de kwaliteit hoog te houden worden de Register Chiropractoren© regelmatig gecontroleerd of zij aan de kwaliteitscriteria voldoen. Deze kwaliteitscontroles wordt uitgevoerd door de visitatie-commissie. Onder de kwaliteitscriteria staat meer informatie over de visitatie-commissie.

Kwaliteitscriteria

Opleiding:
Iedere Register Chiropractor dient in het bezit te zijn van een einddiploma van een opleiding tot chiropractor aan een door de staat of ECCI (Council on Chiropractic Education International) erkende opleiding.

De wereldgezondheids organisatie (WHO) heeft opleidingseisen vastgesteld en verder gereguleerd in Amerika door de CCE (Council on Chiropractic Education), in Europa door de ECCE (European Council on Chiropractic Education) en in AziŽ, AustraliŽ en Japan door de ACCE (Australian Council on Chiropractic Education).

 

Deskundigheid:
Een Register Chiropractor is bezig met de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het neuromusculoskeletal systeem en de effecten van deze aandoeningen op de algemene gezondheid. Er is een nadruk op manuele technieken, inclusief joint adjustment en/of manipulatie met een bijzondere focus op subluxaties.

Tot het gebied van deskundigheid van de Register Chiropractor wordt gerekend het verrichten van onderstaand omschreven handelingen op het gebied van de chiropractie, voor zover zij liggen op het gebied van de geneeskunst en vallen binnen de bepaling van artikel 29 Wet BIG.

Tot het gebied van deskundigheid van de Register Chiropractor wordt mede gerekend het verrichten van handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheidstoestand te bevorderen of te bewaken, welke overeenkomen met de krachtens de vorige alinea omschreven handelingen, doch niet liggende op het gebied van de geneeskunst. 

De tot het gebied van deskundigheid van de Register Chiropractor te rekenen handelingen, bedoeld in de vermelding hierboven, bestaan uit het:

De chiropractische methoden, bedoeld als hier boven, omvatten:

 

Werkwijze Chiropractoren:
De Register Chiropractor houdt zich aan de Europese en Nederlandse regelgeving;

De Register Chiropractor dient niet in strijd met de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) te handelen.

De Register Chiropractor dient onder andere overeenkomstig de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)te handelen.

 

De Register Chiropractor dient zich volledig te conformeren aan de kwaliteitsregels van de SNRC;

De Register Chiropractor dient zich te conformeren aan de onafhankelijke klachtenregeling van de SNRC.

De Register Chiropractor dient zich te conformeren aan de erkende geschilleninstantie,  Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC).

De behandelwijze van de Register Chiropractor dient conform de ICA guidelines en de ICA code of Professional Ethics te geschieden.

De Register Chiropractor dient te werken conform de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 

De Register Chiropractor werkt conform zijn opleiding chiropractie aangevuld door bij- en nascholing.

De Register Chiropractor dient tenminste per 32 punten bij- en nascholing te volgen per jaar conform het Reglement op de vakbekwaamheid SNRC.

De Register Chiropractor dient zich voortdurend op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van chiropractie.

Een nieuwe Register Chiropractor dient minimaal een jaar onder supervisie van een Register Chiropractor met minimaal 5 jaar praktijkervaring praktijk te voeren, wanneer hij/zij minder dan twee jaar praktijkervaring heeft. Bij meer dan twee jaar praktijkervaring is supervisie facultatief.

 

De Register Chiropractor dient tenminste twee dagen per week werkzaam te zijn als chiropractor.

 

Van iedere chiropractor die in de praktijk komt werken worden de referenties gecheckt door de praktijkeigenaar.

Met iedere chiropractor die in de praktijk komt werken wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten zoals bedoeld in art. 4 Wkkgz.

 

De chiropractor dient een juiste attitude te hanteren.

De omgang met patiŽnten en collega's dient goed te zijn.

 

De Register Chiropractor dient zorg te dragen voor zijn persoonlijke hygiŽne.

De Register Chiropractor dient zorg te dragen voor een verzorgd uiterlijk en schone kleding.

De Register Chiropractor dient in verband met de hygiŽne van zijn handen in/nabij zijn behandelkamer te beschikken over een handenwasgelegenheid danwel een desinfecterend middel.

Voor zover nodig in verband met de persoonlijke hygiŽne dient er gebruik te worden gemaakt van disposabele handschoenen.

 

Praktijkinrichting:
De praktijk dient een behandelkamer te hebben en eventueel een spreekkamer. Er moet in ieder geval de mogelijkheid voor de patiŽnt zijn om een privť-gesprek te kunnen voeren met de behandelaar.

De praktijk dient te zijn voorzien van voldoende sanitaire faciliteiten zoals een toilet en handwasgelegenheid.

De praktijk beschikt over adequate materialen ter ondersteuning van onderzoek en behandeling.

In de behandelruimte(n) is een behandelbank met toebehoren aanwezig.

In de praktijk is een EHBO-voorziening aanwezig.

De praktijk dient goed verzorgd en goed bereikbaar te zijn.

De praktijk dient wekelijks te worden gereinigd.

Ook de materialen in de praktijk dienen naar behoren te worden gedesinfecteerd.

De ruimte dient regelmatig goed te worden geventileerd.

In praktijk en wachtruimte mag niet worden gerookt.

 

CliŽntgerichtheid:
De Register Chiropractor dient de continuÔteit van de behandeling te waarborgen in een goed verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte.

De praktijk dient geschikt te zijn voor het uitoefenen van chiropractie.

De telefonische bereikbaarheid dient adequaat geregeld te zijn.

De Register Chiropractor dient te beschikken over een waarneemregeling zodat tijdens vakantie, ziekte enz. de opvang voor patiŽnten is geregeld.

 

Register Chiropractoren aangesloten op of na 1 mei 2017 dienen zo spoedig mogelijk Nederlands te leren en moeten binnen een jaar een erkend examen met goed gevolg hebben afgelegd op minimaal staatsexamen B1 niveau. Register Chiropractoren aangesloten voor 1 mei 2017 wordt geadviseerd, indien van toepassing, er voor zorg te dragen dat de Nederlandse taal wordt beheerst op minimaal B1 niveau. Indien de chiropractor het Nederlands onvoldoende beheerst om met de patiŽnten te communiceren, dient de chiropractor maatregelen te nemen om de communicatie tussen de chiropractor en de patiŽnt goed te laten verlopen.

 

Elke patiŽnt dient een eigen dossier te krijgen.

Het advies is per 1 mei 2018 dossiers digitaal bij te houden.

De patiŽntendossiers dienen na iedere behandeling te worden bijgewerkt.

De patiŽntgegevens dienen zo te worden opgeborgen dat deze alleen toegankelijk zijn voor de chiropractor en niet voor onbevoegden.

 

Er dient transparantie te zijn in de gehanteerde tarieven.

Er worden geen kortingen gegeven op behandelingen.

 

Onder de patiŽnten dienen er tevredenheidsonderzoeken te worden gedaan en geŽvalueerd.

 

PatiŽnten dienen te worden voorzien van informatie over chiropractische behandelingen.

Aan de patiŽnten dienen ook de klachtenregeling van de SNRC, de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschilleninstantie SGRC en het bestaan van patiŽntenvereniging VPRC bekend gemaakt te worden.

De Register Chiropractor is op de hoogte van en heeft ten minste aanwezig in zijn praktijk: de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, protocol melden SNRC en de beroepsnorm cervicaal SNRC.

 

In verband met de hygiŽne bij contact met patiŽnten dient de Register Chiropractor:

 

Visitatie-Commissie:

kwaliteit

logo_chiro

Chiropractoren
organisaties

DCF

CCA

ICA

NCA

Vergoedingen 2016

WHO-Guidelines

ICA-Guidelines

Patienten
vereniging

VPRC

Geschillen
instantie

SGRC